UW ZORG IS ONZE ZORG

ZEELANDCARE = BRABANTCARE = HOLLANDCARE                                                                                                WIJ ZIJN - SNEL - BETROUWBAAR - IN DE BUURT - EN OOK VOOR PARTICULIEREN BESCHIKBAAR !                                                                                    

 
 

Arbeidsdeskundige


Arbeidsdeskundigen acteren in het domein van mens, werk en inkomen. Ze kennen het functioneren van individuele mensen in een beroep, hebben zicht op beperkingen en stagnatiefenomenen. Tegelijkertijd weten ze welke eisen taken en functies aan mensen stellen, wat de gevolgen zijn voor salaris of uitkering als iemands verdiencapaciteit (tijdelijk) minder is. Bij re-integratie weten ze onder welke voorwaarden dit moet gebeuren. Hierdoor kunnen ze op individueel niveau de disbalans tussen mens, werk en inkomen beoordelen, herstellen én voorkomen.


De arbeidsdeskundige:


 1. is specialist in mens, werk en inkomen
 2. weegt belasting en belastbaarheid van de mens in werk
 3. ondersteunt bij voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid
 4. kijkt  actief naar mogelijkheden in werk en het werkvermogen van de mens

 

Een arbeidskundige aan je zijde voelt zeker en ontspannen !


De arbeidsdeskundige is specialist in mens, werk en inkomen en weegt belasting en belastbaarheid van de mens in werk.

De arbeidsdeskundige ondersteunt bij het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid en kijkt actief naar mogelijkheden van mens in werk.

Beoordelaar, adviseur en coach. Afhankelijk van hun rol of opdracht zijn de arbeidsdeskundigen actief als beoordelaar, adviseur of coach.

Onafhankelijke oordeel


Bij claimbeoordeling meet een arbeidsdeskundige de schade die ziekte, ongeval of arbeidshandicap bij iemand veroorzaakt. De arbeidsdeskundige beoordeelt daarbij de mogelijkheden om, eventueel via aanpassingen in het werk en te treffen voorzieningen, (weer) aan het werk te gaan. Ook in latere fasen van het re-integratieproces, bij werkhervatting, aanpassingen van de werkplek of re-integratie tweede spoor, kan de arbeidsdeskundige de mate van arbeidsgeschiktheid beoordelen. De arbeidsdeskundige komt altijd tot een onafhankelijk oordeel. Wel maakt hij zoveel mogelijk gebruik van beschikbare informatie zoals arbeidsmarktonderzoek, gegevens van de persoon zelf of informatie van de bedrijfsarts, verzekergingsarts of medisch adviseur.

Deskundig advies


Als adviseur kan een arbeidsdeskundige meerdere partijen van dienst zijn. Een arbeidsdeskundige kan werkgever en werknemer bij re-integratie adviseren hoe Poortwachter-proof te handelen. Een arbeidsdeskundige kan branches en bedrijven preventief advies geven als het arbeidsvermogen van (groepen) mensen dreigt af te nemen. Ook kan een arbeidsdeskundige bemiddelaars, overheden en rechterlijke macht deskundig advies geven over doelmatige re-integratie.

Interventies op maat


Een arbeidsdeskundige kan ook de rol op zich nemen om werkzoekenden of werknemers te coachen richting (betaald) werk. Dit gebeurt altijd via interventies die op meerdere fronten effect hebben. Interventies die recht doen aan het samenstel van medische, financiële, juridische, technische en psychosociale problemen waar mensen met een (tijdelijke) arbeidshandicap mee te maken kunnen krijgen. Interventies die rekening houden met regelingen op het gebied van voorzieningen, wettelijke maatregelen en polistechnische bepalingen. Maar eerst en vooral ook interventies die geënt zijn op de persoonlijke beleving en de veerkracht van mensen.


Werkzaamheden


Arbeidsdeskundigen werken in opdracht van onder andere UWV, gemeenten, bedrijven, arbodiensten, arbeidsdeskundige bureaus, letselschadebureaus en verzekeraars. Gezamenlijk bestrijken ze een breed werkterrein. De werkzaamheden bestaan uit één of meer van de volgende onderdelen:


 1. het bepalen van de mate van arbeids(on)geschiktheid
 2. het vaststellen van verlies van arbeidsvermogen van  werknemers en zelfstandigen
 3. het beoordelen van de re-integratieinspanning door de werkgever
 4. het schatten van bedrijfsschade vanwege arbeidsongeschiktheid
 5. het beoordelen van resterende arbeids- en verdienmogelijkheden op de arbeidsmarkt
 6. de beoordeling van inkomensderving als gevolg van ziekte en/of gebrek
 7. het treffen van maatregelen ter bevordering van  arbeidsgeschiktheid, bijvoorbeeld:
 1. scholing, training, werkaanpassingen, voorzieningen en dergelijke
 2. het inventariseren en realiseren van  subsidiemogelijkheden bij re-integratie
 1. de sociaalgezondheidskundige begeleiding, gericht op  re-integratie in het arbeidsproces
 2. het beoordelen van de noodzaak van voorzieningen in de werkomgeving
 3. het inrichten van arbeidsplaatsen en arbeidsomstandigheden ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid
 4. het uitvoeren van opdrachten als getuigendeskundige over de mate van arbeidsongeschiktheid


VOORBEELD VAN DE INZET VAN EEN ARBEIDSDESKUNDIGE


Het gebeurt maar al te vaak dat werknemers en uitkeringsgerechtigden het gevoel hebben niet begrepen en gehoord te worden. Bij de bedrijfsarts, bij de verzekeringsarts van het UWV, bij de toegewezen arbeidsdeskundige, bij de Gemeentelijke Sociale Dienst bij het aanvragen van een Participatiewetuitkering.


Maar het gaat wel om je re-integratie, je baan en je inkomen!


Zeeland Care staat u bij met een duidelijk advies en begeleiding, in de vorm van coaching en counseling. Vanuit de documenten tot en met de eventuele hoorzitting. Van een beroep tegen een UWV beslissing en indien nodig tot aan het hoogste rechtscollege, de Centrale Raad van Beroep. Zeeland Care werkt samen met hiervoor gespecialiseerde advocaten in het sociaal verzekeringsrecht die veel ervaring met deze situaties hebben.


VOORBEELDEN HOE U GEADVISEERD WORDT:


WAT KUN JE DOEN NA EEN BESLISSING ARBEIDSGESCHIKTHEID WAAR JE HET NIET MEE EENS BENT NA ZIEKMELDING VANUIT DE WW (VANGNET)


U bent plantsoenmedewerker en door bezuinigingen bent u uw baan bij de gemeente per 1-9-2015 verloren. U komt in de WW en u meldt zich op 1-10-2015 vanwege forse lage rugklachten arbeidsongeschikt voor uw maatstafwerk als plantsoenmedewerker. U bent van mening dat het fysiek zware werk uw lichamelijke draaglast op dat moment nog overstijgt. U bent nu 3 maanden in behandeling bij een fysiotherapeut, er komt nog een MRI scan bij de neuroloog en u heeft tijd nodig om dit traject af te gaan. U wilt weten wat er aan de hand is met uw rug. Na een wachttijd – u bent nog steeds ziek-  van 13 weken gaat de WW per 1-1-2016 over in Ziektewet.  U bent zoals dat heet een vangnetter. U wordt begeleid door het UWV. U krijgt een oproep om op 1-3-2016 te verschijnen op het spreekuur van de verzekeringsarts van de afdeling Ziektewet / Arbo van het UWV in uw regio. Tot uw verbazing heeft u het idee dat de verzekeringsarts uw situatie onderschat. U zit niet op één lijn met hem en aan het einde van het gesprek wordt u medegedeeld dat zij u per 1-4-2016 hersteld meldt. U bent het er niet mee eens maar wat moet u nu doen ?


De arbeidsdeskundige gaat met u mee naar het spreekuur van de verzekeringsarts. Hij luistert met u mee of de arts de juiste afwegingen maakt en stelt eventueel verduidelijkende vragen aan de arts. Hij wil weten welke afwegingen de arts maakt om te komen tot zijn conclusie. Hij let met name op de kennis die de arts bezit om de belasting in het werk (die u het beste kent) goed in te schatten. Daarnaast kijkt hij of de arts alle relevante informatie bezit om een goede inschatting van uw fysieke en mentale belastbaarheid te maken. Dat zijn de uitgangspunten en als het daar fout of even niet precies gaat dan is de beoordeling en de conclusie van de arts ook niet zuiver. Dit komt vaker voor dan u denkt want waar gewerkt wordt worden er ook fouten gemaakt. Dit is een heel precieze procedure waar Zeeland Care u in adviseert.


Zo nodig tekent de arbeidsdeskundige bezwaar tegen de beslissing van de verzekeringsarts aan u weer geschikt te achten voor de functie waar u voor de Ziektewet voor verzekerd bent.